Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Na Tejto stránka nájdete pár Undertakerovych výrokov

 

Rest in Peace--Odpočívaj v pokoji

 

Playtime’s over, sit down and shut up--Voľný čas skončil,sadni si a čuš!

 

Pain is the name of the game--Bolesť je názov hry

 

If you feel froggy, jump--Ak cítite plno žiab,skočte!

 

I don’t need a reason to fight, I just need somebody To fight---Ja nepotrebujem dôvod bojovať,ja len potrebujem niekoho na boj

 

There will be no mercy, only slain bodies and taken souls--Nebude tu žiadne zlutovanie,iba zavraždené telá a vzaté duše

 

You shouldn’t be afraid, you should be terrified--Nemal by si sa báť,mal by si byť vystrašený.

 

May the hounds of Hell, eat your rotting soul, and you will, Rest In Peace--Nech polovnícke psy pekla zožerú tvoj rozklad duše a nech odpočívaš v pokoji!

 

You better not worry about that belt, worry about me punching a six inch hole in your chest--Radšej sa neznepokojuj o tento titul,znepokojuj sa o moje rezanie 6 palcových dier v tvojom hrudníku

 

Evil comes in all shapes and sizes--Zlo prichádza vo všetkých tvaroch a veľkostí

 

I’m the reality…of Death--Ja som realita...smrti

1990 

 

Time is at hand Hogan, there’s no place to run…there’s no place to hide…no heros with chairs and no crucifixs, just the Undertaker’s purgatory--Prišiel čas na Hogana,Nieje tu žiadne miesto na útek...neexistuje žiadny úkryt...žiadny hrdinovia so stoličkami a žiadne kríže,iba Undertakerove peklo.

v oktobri 1991 Hulk Hoganovy

 

The Immortal Hulk Hogan…there are NO immortal’s on the Dark Side…there is NO escape from the Dark Side…there you will learn Hulkamania..is dead.--Nesmrtelný Hulk Hogan...V temnej strane nieje nikto nesmrtelný...V temnej strane niet žiadného úniku...Budete sa učiť Hulkamania je mrtva

Hulk Hoganovy pred Survivor Series 1991

 

Be not proud. The spirit of the Undertaker lives within the soul of all mankind. The eternal flame of life that cannot be extinguished. The origin of which cannot be explained. The answer lies in the everlasting spirit. Soon all mankind will witness the rebirth of The Undertaker. I will not Rest In Peace--Nebuťde pyšný.Duch Undertakera býva vo vnútri každého človeka.Večný plameň človeka,ktorý nemôže vyhasnúť.Vznik,ktorý nemôže byť vysvetlený.Odpoved leží vo večnom duchu.Skoro celé ľudstvo dosvedčí znovuzrodenie Undertakera,Ja nebudem odpočívať v pokoji

Každému na Royal Rumble 1994

 

Merry Christmas, Yokozuna… Ho…Ho…HOOOOO!--Veselé vianoce Yokozuna...Ho...Ho...HOOOOO

v januári Youkozonuvy  1994

 

Mankind, my work here is nearly at its end…as is your existence…on this Earth. All that’s left to do is to feel this grave with your rotting, maggot infested carcase. You won’t have a nice day, and you sure wont…Rest…In…Peace!--Mankind,moja práca je takmer u konca,tak ako tvoja existencia na zemi.Všetko čo zostáva urobiť je cítiť tvoj rozklad,larvami nakazenú kostru.

Mankindovy show Raw 23.septembra 1996

 

Shawn Michaels has his date with destiny. At Hell in the Cell, there's only one way out, and that's over… my dead body. Unfortunately for Shawn Michaels, I can never rest in peace. But I sure can enjoy watching Shawn Michaels's rotting corpse burn in eternal damnation.--Shawn Micahels ma rande s osudom.V Helll in a Cell je iba jedna cesta von a to...cez moju mrtvolu.Bohužial pre Shawna Michaelsa.ja nikty nebudem odpočívať v pokoji.Ale určite sa môžem tešit na sledovanie Shawna Michaelsovu mrtvolu.

Shawnovy Michaelsovy v show Raw 22.septembra 1997 

 

 

Michaels, I would appreciate if you left my family out of this. This has nothing to do with my little brother Kane, and if I was you, I’d be worried about the Royal Rumble, the World Wrestling Federation title….and the Undertaker punching about a six inch hole right in the middle of your forehead.--Michaels,uvítal by som keby si od toho vynechal moju  rodinu,Toto nemá nič spoločné s mojim bratom Kaneom.Byť tebou robím si starosti ohladom Royal Rumble,o WWF titulu....a ohladom Undertakerovho rezania 6 palcovej dieri do stredu čela.

Shawnovy Michaelsovy v januári 1998 v show Raw

 

I’ve felt your wrath…now you’re gonna feel mine.--Ja som pocítil váš hnev...teraz budete vy cítiť môj

Kaneovy 17.marca 1998 v show Raw

 

Mother…Father…I’ve done some things in my life for which I’m not very proud, and I’m sure there’s been occasions…where I haven’t lived up to your expectations of me. I can only hope that now you understand…that I’ve come to my crossroads. The Devil himself stands before me in the form of my own flesh and blood…of my own brother, Kane. Mother, please forgive me for the sin of which I am about to commit. A sin so heinous…but it’s something that must be done. And in the end, I only hope that together, as one, we can rest in peace…a family once again. And if such is not the case, I alone am willing to serve my penance. I am willing to burn in my own damnation. I am willing to look my destiny in the eye, and go where the Reaper leads me. Please understand…he’s given me no other choice. I have to fight. Just know that…I love you.--Mama...otec..urobil som určité veci v živote na ktoré som neni veľmi pyšný a som si istý,že v niektorých sitáciach som nežil podľa vašich predstáv.Teraz môžem len dúfať,že mi rozumiete...že som prišiel ku križovatkám...Sám diabol stojí vedla mne vo forme mojej blízkej osoby a to vo forme môjho vlastného brata Kanea...Mama odpusť mi za hrieh,ktorý sa chystám spáchať.Hriech tak ohavný...Ale je to niečo,čo musí byť vykonané.Nakoniec len dúfam,že budeme spolu ako jeden,môžme odpočívať v pokoji...rodina zase spolu.A ak to nehrozí,som ochotný sám slúžit môjmu pokániu.Som ochotný pozrieť sa osudu do očí a isť tam kde ma zavedie.Prosím pochopte to...On mi nedal inú možnosť.Musím bojovať,a len aby ste vedeli.Milujem vás.

Svojim rodičom v show Raw 23.marca 1998

 

In time I will own the World Wrestling Federation, as one by one they will fall to my Ministry--V čase ked budem vlastniť World Wrestling Federation,jeden po druhom padnete do môjho ministerstva

 

I hate everyone! But Austin, your name is on top of the list. Who in the hell do you think you are?--Neznášam všetkých!Ale Austin,tvoje meno je na vrchole zoznamu.Kto si sakra myslíš,že si?

 

Austin…what it is I want…is your blood--Austin...čo ja chcem...je tvoja krv

 

Fully Loaded…I want a rematch for the World Wrestling Federation Title…a First…Blood…Match--Fully Loaded...Ja chcem odvetu pre WWF titul....First...Blood...Match

Austinovy v show Raw 1999

 

It’s my yard!--To je môj dvor

 

I don’t make mistakes, I bury them.--Ja nerobím chybi,ja ich skrývam.

 

Hey, do you think that on the way we can stop and get some donuts?--Hej mysliš si,že na  ceste môžme zastaviť a dostať nejaké šišky?

 

You better give your soul to the Lord, because your ass belongs to me!--Radšej daj tvoju dušu Pánovy,pretože tvoj zadok patrí mne

 

Say What!? if you sleep with your sister.--Co povedať!?ked ty budeš spať s tvojou sestrou

 

You WILL respect the Undertaker!--Budete rešpektovať Undertakera

Fanušíkom v show Raw,20 marca 2002

 

If you cross my path and do not change directions you will pay the consequences.--Ak prejdete mojou cestou a nezmeníte smer,budete platiť za dôsledky

 

Now Jeff Hardy, I know you’re extreme…and you live for the moment. But what I’m asking you now son, are you ready to die in that same moment.--Teraz Jeff Hardy,viem,že si extrémny.....a žiješ pre tento moment.Ale čo sa ja teraz pýtam teba synak,si pripravený zomrieť v rovanky okamih?

Jeffovy Hardymu v show Raw 10 júna 2002

 

Triple H, I’m not awestruck by your presence, and I’m definitely not impressed with you.--Triple H,určite nie som v zajatí hrôzy pri vašej prítomnosti ,a určite niesom tebou zaujatí

Triple H v show Smackdown v júni 2002 

 

You want me to shake his hand? He’s threatening to break my ankle and you want me to shake his hand?!--Vy chcete odomňa aby som si sním podal ruku?On sa mi vyhráža zlemením členku a vy chcete aby som si sním podal ruku?!

Vincovy McMahonovy show Smackdown v júni 2002 

 

You and me, for the Title on SmackDown. Well, Kurt, I have a motto and it goes something like this; Why put off kicking somebody’s ass next week, when I can do it right now?--Ty a ja,o titul na Smackdowne.Dobre kurt,mam jedno motto a to niečo ako toto:Prečo odkladať nakopanie niekehoho zadok na další tyždeň,ked to môžem urobiť hned teraz?

Kurt Anglovy v show Smackdown 27.júna 2002 

 

Let me make this real clear. Anytime, anywhere, anyhow. It’s on man.--Dovol mi to cele vyjasniť.Kedykoľvek,kdekoľvek,ktokoľvek.Je to na ľudoch

Kurt Anglovy v show Smackdown 27.júna 2002

 

Let me guarantee you something…the Hell that I’ve been through, is nothing…is nothing compared to the Hell that I’m gonna put you two through.--Dovolte mi vám niečo zaručiť...Peklo,ktoré som dokončil,je nič...je nič v porovaný s tým peklom,ktoré vám obom chystám

Brockovy Lesnarovy a Paulovy Heymanovy v show Smackdown 2002 

 

You see, I’ve adopted a new philosophy, and that is, just shut up and fight--Vidíte,ja som prijal novú filozofiu a tou je,len držať hubu a bojovať

Fanušíkom v show Smackdown 23.januára 2003

 

I don’t forgive and I don’t forget--Ja neodpúšťam,ja nezabúdam

Brockovy Lesnarovy v show Smackdown 25.semptembra 2003 

 

You’ve got a date with the Deadman--Máš schôdzku s mrtvym mužom

Brockovy Lesnarovy v show Smackdown 25.semptembra 2003

 

 

And you or nobody else has any idea, how sick, twisted and maniacal I can be, you’ve got no idea.--Ty alebo niekto iný nemá tušenia aky zlý,šialený môžem byť.Nemáte ani tušenia

Paulovy Heymanovy v show Smackdown 23.oktobra 2003 

 

Paul I have no other choice. Rest…in…Peace!--Paul,ja nemám inú možnosť...Odpočívaj...v...pokoji

Paulovy Bearererovy v show Great American Bash 2004 

 

You...Me...Summerslam!--Ty...ja..na Summerslame!

JBL-ovy,Smackdown 22.júl 2004

It took one slap, one slap across my face, sealed your son's fate. This Sunday at WrestleMania, Randy Orton will Rest in Peace!--Stačila jedna facka,jedna facka do mojej tváre zapečatila osud tvojho syna.Túto nedelu na Wrestlemanii,Randy Orton bude odpočívať v pokoji

Bobovy Ortonovy v show Smackdown 31.marca 2005

 

Hello Randy…what, you don’t know who this is? This is the man who you tried to kill. This is the UNDERTAKER!--Ahoj Randy...čo,nevieš kto to je? Toto je muž,ktorého si sa pokúsil zabiť.Toto je the UNDERTAKER!

Randymu Ortonovy v show Smackdown 2.decembra 2005

 

Randy you’re going with me straight to Hell…Hell in the Cell!--Randy ty ideš so mnou priamo do pekla...do Hell in a Cell

Randymu Ortonovy v show Smackdown 2.decembra 2005

 

Enjoying the ride, Randy? Well, the Highway to Hell doesn’t stop…until you come to a dead end! Armageddon…Hell In A Cell!--Tešíš sa zjazdy,Randy?Dobre,cesta nekončí.....až pokial neprídeš do slepej uličky!Armageddon...Hell in a Cell!

Randymu Ortonovy v show Smackdown 9.decembra 2005

 

Kurt Angle…the time is drawing near…and there’s no way out. You currently possess the one thing I desire…the World Heavyweight…Championship.--Kurt Angle...čas sa blíži....a niet žiadného úniku.Aktuálne máš jednu vec po ktorej túžim...World Heavyweight...Championship

Kurt Anglovy v show Smackdown 3.februára 2006

 

I have no doubt your intentions are truthful, but there’s one reality not even you can escape. At No Way Out, you will REST IN PEACEEEE!--Nemám pochýb o tom,že tvoje úmysly sú pravdivé,ale je tu skutočnosť,pred ktorou neunikneš.Na No Way Out,budeš odpočívať v pokoji.

Kurt Anglovy v show Smackdown 3.februára 2006

 

Batista, it’s time to take you on a journey, a trip back to the old school. You say you’re not intimidated…we’ll see. For everyone else, WrestleMania will be heaven on Earth. For you Batista, it will be hell and there will be hell to pay. Without death there cannot be life, so all things must die. Batista, at WrestleMania, your reign as Champion…will…Rest…In…Peace.--Batista,je čas vziať ťa na cestu,na cestu späť do starej školy.Vraviš,že nie si vystrašený...dobre uvidíme...Pre každého bude Wrestlemania raj na zemi.Pre teba Batista,to bude peklo.Bez smrti nemôže býť život,tak všetko musí zomrieť.Batista,na Wrestlemanii tvoja vláda šampiona bude odpočívať v pokoji

Batistovy v show Smackdown 2.marca 2007

 

It’s not often I come out here and put a microphone in my hand…cause on most occasions I just don’t have that much to say. I don’t talk about taking souls…I just do it. But in nine days I will step into the ring at the Royal Rumble. The same Royal Rumble that I won last year. Why I’m out here, is simple. I’m out here to issue a warning to the 29 men who will step into that ring with me. To those 29 men, listen to my words and listen carefully. If you stand before me, you will fall before me. If you enter that ring, you will…REST IN PEACE!--Nie často sem prídem s mikrofonom v ruke.Dôvodom vo väčšine prípadov,je že nemám toho veľa povedať.Ja nerozprávam o vziati duší...ja to rovno urobím.Za deväť dni vstúpim do ringu na Royal Rumble.Do toho Royal Rumble,v ktorom som minulý rok zvýťazil.Prečo som tu je jednoduché.Som tu aby som varoval dalších 29 ľudí,ktorý vstúpia do Royal Rumble so mňou.Vy 29 ľudí počúvajte a počuvajte pozorne.Ak stojíte predo mnou,spadnete predo mnou.Ak vstúpite do ringu budete odpočívať v pokoji.

každému v show Smackdown 18.januára 2008

 

Look at me woman…I didn’t come out here for an apology…I come for your souuul!--Pozri sa na mňa ženská...Neprišiel som sem pre tvoje ospravedlnenie...Prišiel som pre tvoju dušu!

Vickie Guerrerovej v show Smackdown 22.septembra 2008

 

Sometimes is hell try to get to heaven--Niekedy je peklo dostať sa do neba

Shawnovy Michaelsovy na Royal Rumble 2009
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář